ขั้นตอนการเปิดบัญชีมาร์จิ้น(เครดิตบาลานซ์)

 กรณีที่ท่านไม่มีบัญชีกับทาง บล.โนมูระ พัฒนสิน

ขั้นตอนที่ 1
1. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีโดย คลิกที่นี่

2. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้วจะมีที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนติดต่อกลับ เพื่อจัดส่งเอกสารสำหรับการเปิดบัญชีไปให้ท่าน

ขั้นตอนที่ 2
1. เมื่อท่านได้รับเอกสารแล้ว กรุณากรอกเอกสารและลงลายมือชื่อ ดังนี้

- คำขอเป็นลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์บุคคลธรรมดา (บัญชีเงินสด , บัญชีเงินฝาก)
- บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต
- บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 

2. เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ตัดบัญชีเงินฝาก (ATS) 1 ฉบับ เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารรับรองการเงิน เช่น สำเนาใบแจ้งยอดธนาคาร / สถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
- ค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาทต่อวงเงิน 2,000 บาท โดยเขียน
เป็นเช็คสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” หรือชำระผ่านธนาคารเข้าบัญชี บริษัทฯและนำส่งสำเนาใบ Pay in
  (คลิกเพื่อดูข้อมูลอากรแสตมป์)

กรณีมีการแจ้งจำนำหลักทรัพย์ มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

- หนังสือจดแจ้งการจำนำหลักทรัพย์ ( แบบฟอร์มของ TSD)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ ต่อ หุ้น 1 รายการ
- อากรแสตมป์ 10 บาท ต่อ หุ้น 1 รายการ   (คลิกเพื่อดูข้อมูลอากรแสตมป์)

 

3. นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง Direct Department หรือ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120

 


เหตุผลที่ควรเปิดบัญชีมาร์จิ้น
(เครดิตบาลานซ์)กับ NOMURA

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ*
  • เปิดโอกาสให้นักลงทุนทุกท่านใช้มาร์จิ้นได้ โดยไม่กำหนดวงเงินกู้ขั้นต่ำ หรือเงินฝากขั้นต่ำ
  • บริการรับรีไฟแนนซ์จากบล.อื่น
  • มีจำนวนหุ้นที่สามารถซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นได้ มากกว่า 400 ตัว
  • มีระบบซื้อขายที่ทันสมัย ส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้สะดวก รวดเร็วทั้งขา Long และ Short ผ่านระบบ Internet
*เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของบริษัท
* บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาร์จิ้น รายชื่อและจำนวนหลักทรัพย์ ที่สามารถซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้น ได้ตลอกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการล่วงหน้า
open_account

สอบถามข้อมูล

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

NOMURA DIRECT: 0-2638-5500
E-mail: info.cns@th.nomura.com
website: http://www.nomuradirect.com

picture picture picture picture