Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน K-W1 ครั้งสุดท้าย

                                                                                             
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ASW มีรายละเอียด ดังนี้

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน K-W1 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่ 26 กันยายน 2565 – 5 ตุลาคม 2565**นำเช็ค Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ**
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เท่านั้น)

ระบุ – เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ”
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / สาขาคลองตัน / ประเภทบัญชีกระแสรายวัน / เลขที่บัญชี

135-3-09842-7

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 ถึง 10 ตุลาคม 2565 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เท่านั้น)
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2
. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริงขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ