Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER : บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) “NINE”

 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น NINE ดังนี้ :

TENDER OFFER

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) “NINE” 

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด          

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 030-000000015-0

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  396,049,286 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 29.35)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 3.30  บาท   ราคาสุทธิ 3.291173 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 10 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 3 สิงหาคม 2565

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  15 สิงหาคม 2565 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร SCB สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น หรือรับเป็นเช็ค SCB

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  8 สิงหาคม 2565

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)