Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER :บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด “NBC”

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น NBC ดังนี้ :

TENDER OFFER

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด “NBC” 

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์  2. นายบุญเอื้อ จิตรถนอม 3. นางแนนซี่ เฉลิมกาญจนา 4. นายอิชย์ศีล สวุรรณวงศ์ 5. นางสาวนฤภร อรุณประพันธ์ 6. นายคมสหัสภพ นุตยกุล 7. นางกนิษฐา ซาฮัส อเล็กยาน และ 8. นางประจิตรา วรนาวิน              

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เลขที่บัญชี 213-000000014-7

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  321,055,845 หุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ 28.55)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 1.30  บาท   ราคาสุทธิ 1.29652  บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่ 8 มิถุนายน 2565
ถึง 12 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึง 5 กรกฎาคม 2565

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร KTB,BBL,BAY,KBANK,SCB,TTB,UOBT,LHBANK,CIMBT หรือรับเป็นเช็ค SCB

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  7 กรกฏาคม 2565

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ 


(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)