Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER :บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) “TNL”

  เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น TNL ดังนี้ :

TENDER OFFER

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) “TNL”  

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 224-000000036-0

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 39,903,080 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 33.25)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 21.10 บาท ราคาสุทธิ 21.0435575 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึง
4 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึง
27 มิถุนายน 2565

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BBL,KTB,BAY,KBANK,CIMBT,TTB,SCB,UOB

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


 
(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)