Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) “TQR”

 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น TQR ดังนี้ :

TENDER OFFER

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) “TQR” 

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 016-000000019-4

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  127,810,000 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 55.57)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 5.10  บาท   ราคาสุทธิ 5.086358  บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึง 8 มิถุนายน 2565

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  17 มิถุนายน 2565 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BBL,KTB,BAY,KBANK,SCB,TTB,CITI,SCBT,CIMBT,UOBT,LHBANK หรือรับเป็นเช็ค TTB

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  13 มิถุนายน 2565

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)