Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER : บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) “JSP”

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น JSP ดังนี้ :

TENDER OFFER

บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) JSP”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 005-000000013-9

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
จำนวน
  2,715,400,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 64.65)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 0.50 บาท  
ราคาสุทธิ 0.4986625 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น. 
ของวันที่ 9 มีนาคม 2565 ถึง 18 เมษายน 2565

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น. 
ของวันที่ 9 มีนาคม 2565 ถึง 5 เมษายน 2565

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  20 เมษายน 2565
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น
BBL,BAY,SCB,KTB,KBANK,TTB,LH

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ
พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่
  11 เมษายน 2565

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการ
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเวลา 12 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ

(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)