Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender offer : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “SCB” “SCB-P” “ เพิกถอน”

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น SCB, SCB-P ดังนี้ :

**Update**

1. ระบบ E-Tender ของบล.บัวหลวง ขอเลื่อนปิดระบบ เป็นวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. (ปิดเร็วกว่ากำหนดการเดิม 2 วัน)
2. เนื่องจากมีการตอบรับการทำ Tender ในปริมาณมาก ทางฝ่ายปฎิบัติการ( CNS ) ขอรับเอกสารการเพื่อทำ Tender ภายในวันที่ 12/04/2022
3. ขอความร่วมมือในกรอกข้อมูล เลขที่บัญชีของลูกค้าให้ถูกต้อง
ระบุประเภทของบัญชี ( C,D,M )

**Update**

1. Thai NVDR งดลงทุนในหลักทรัพย์ SCB,SCB-P ตั้งแต่ 03/03/2022 เป็นต้นไป
2. การทำ TENDER ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง ผ่าน CNS หรือ ผ่าน Online E- TENDER **ลูกค้าจะต้องนำส่งคำสั่งโอนหุ้นให้กับ CNS เพื่อโอนหุ้นไป บล.บัวหลวง **TENDER OFFER

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “SCB” “SCB-P”  “ เพิกถอน”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 224-000000036-0

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 3,395,667,075 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 3,525,123 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 100)

อัตราการแลกหลักทรัพย์                           

ได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

1 หุ้นสามัญของ SCB  ต่อ 1 หุ้นสามัญฯของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และ

1 หุ้นบุริมสิทธิของ SCB-P ต่อ 1 หุ้นสามัญฯของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 2 มีนาคม 2565 ถึง  18 เมษายน 2565

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่  2 มีนาคม 2565 ถึง  29 มีนาคม 2565

วิธีการชำระราคา  

ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีไร้ใบหุ้น)  และ ภายใน 15 วัน ทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีใบหุ้น)

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  11 เมษายน 2565

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นสามัญของธนาคารฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)