Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OTO

                                         
                                     
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OTO มีรายละเอียด ดังนี้วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”


- เช็คลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 – 18 ตุลาคม 2564 *** นำเช็ค Bill payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / Service Code : TNITY

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2564 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เท่านั้น)

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
4. 
เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 

กรณีจองซื้อเกินสิทธิให้แนบหน้าบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ