Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “SF”

 
เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น SF ดังนี้ :


TENDER OFFER

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “SF”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 224-000000036-0

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  932,550,343 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 43.74)

ราคาเสนอซื้อ                           

ราคา 12.00 บาท   ราคาสุทธิ 11.9679 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง 18 ตุลาคม 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง 8 ตุลาคม 2564

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  20 ตุลาคม 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BBL,KTB,BAY,KBANK,CIMBT,TTB,SCB,UOB

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  14 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

**รอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น**


(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)