Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER : บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) “UBIS”


เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น UBIS ดังนี้ :

TENDER OFFER

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) “UBIS”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

 นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เลขที่บัญชี 230-0000000025

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  110,746,163 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 48.57)

ราคาเสนอซื้อ                           

ราคา 7.00  บาท   ราคาสุทธิ 6.9812750 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 8 กันยายน 2564 ถึง 14 ตุลาคม 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 8 กันยายน 2564 ถึง 7 ตุลาคม 2564

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  18 ตุลาคม 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BBL,KBANK,SCB,KTB หรือรับเป็นเช็ค BBL

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  11 ตุลาคม 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีวัตถุประสงค์ ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นบริษัทจทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ
(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)