Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) “ARIP”

 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น ARIP ดังนี้ :

TENDER OFFER

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) “ARIP”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
( เลขที่บัญชี 924-000000012-4 )

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  166,230,000 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 35.67)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 0.65  บาท   ราคาสุทธิ 0.648261 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 16 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ถึง 6 สิงหาคม 2564

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  18 สิงหาคม 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BBL,KTB,BAY,KBANK,CIMBT,TTB,SCB,UOB,LH หรือรับเป็นเช็ค BBL

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  11 สิงหาคม 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)