Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “ADVANC”

  

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น ADVANC ดังนี้ :

 

TENDER OFFER

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “ADVANC”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ( เลขที่บัญชี  224-000000036-0 )

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  2,973,925,791 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 120.93 บาท   ราคาสุทธิ 120.606512 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึง 13 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 29 มิถุนายน 2564  ถึง 27 กรกฎาคม 2564

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  17 สิงหาคม 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BBL,KTB,BAY,KBANK,CIMBT,TTB,SCB,UOB เท่านั้น

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่   10 สิงหาคม 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)