Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) “ INTUCH”

 

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  INTUCH  ดังนี้ :

 

TENDER OFFER

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) “ INTUCH”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ( เลขที่บัญชี  224-000000036-0 )

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  2,599,720,233 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 81.07)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 65.00  บาท   ราคาสุทธิ 64.826125 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึง 4 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 29 มิถุนายน 2564  ถึง 27 กรกฎาคม 2564

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  11 สิงหาคม 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BBL,KTB,BAY,KBANK,CIMBT,TTB,SCB,UOB

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่   2 สิงหาคม 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ


(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)