Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER :บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TIP) “เพิกถอน”

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น TIP ดังนี้:

** แจ้งเตือนการทำ TENDER : TIP ( เพิกถอน ) รับเอกสารวันสุดท้ายภายใน 13.00 น.ของวันที่ 30/08/2021 วันสุดท้ายในการซื้อหุ้นเพื่อทำTender : 25/08/2021


TENDER OFFER (Share Swap)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  (TIP) เพิกถอน

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ( เลขที่บัญชี  924-000000012-4 )

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  600,000,000 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 100)

อัตราการแลกเปลี่ยน                          

ผู้ที่ถือหุ้น TIP ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH

อัตราแลกเปลี่ยน  1 TIP ต่อ 1  TIPH

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 24 มิถุนายน 2564  ถึง 30 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 24 มิถุนายน 2564  ถึง 21 กรกฎาคม 2564

การชำระราคา  

ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีไร้ใบหุ้น)

ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีใบหุ้น)

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  25 สิงหาคม 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น  TIPH จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นสามัญของ TIP ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในวันเดียวกัน


(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)