Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER ; บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) “ NVD”

  เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น RCI ดังนี้:

TENDER OFFER

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) “ NVD”

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

 นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ( เลขที่บัญชี  248-000000013-3 )

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  328,232,059 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 23.77)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 2.52 บาท   ราคาสุทธิ 2.513259 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 15 มิถุนายน 2564  ถึง 19 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 15 มิถุนายน 2564  ถึง 12 กรกฎาคม 2564

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  21 กรกฎาคม 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BAY,BBL,SCB,KBANK,KTB,TBANK,TMB,UOB หรือรับเป็นเช็ค

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  14 กรกฎาคม 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการ

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ


(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)

(รายละเอียดการทำ Tender Offer)