Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER : บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “RCI” เพิกถอน

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น RCI ดังนี้:


TENDER OFFER

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) RCI” เพิกถอน

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(เลขที่บัญชี 200-000000019-4)

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 50,147,341 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 8.13)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 3.90 บาท   ราคาสุทธิ 3.8896 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 27 เมษายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่ 27 เมษายน 2564 ถึง 27 พฤษภาคม 2564

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินใน 6 กรกฎาคม 2564 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BAY,BBL,KTB,KBANK,CIMB,TMB,TISCO,SCB,TBANK,LH,UOB หรือรับเป็นเช็ค

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

RCI-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  30 มิถุนายน 2564

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ DCC จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ RCI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)