Quick Login

Announcement


SET/TFEX News


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

   การปลดเครื่องหมาย 

เรื่อง : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
- บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)
- บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS)
- บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)
- บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
- บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
- บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEL)
- บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
- บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
- บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
- บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
- บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
- บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (PRO)
- บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)
- บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
ปลดเครื่องหมาย : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : 01 ส.ค. 2562
เหตุผล :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
หมายเหตุ :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย 
(คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง
เนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้ว
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) 
หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)
- ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน 
ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น
ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้ทำการรวบรวมเบื้องต้นซึ่งข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราวได้ตาม link ใน PDF
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย 

เรื่อง : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
- บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
ปลดเครื่องหมาย : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : 01 ส.ค. 2562
เหตุผล :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง : SET
หมายเหตุ :
- หมวดธุรกิจเดิมของ KTECH คือ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ก่อนที่หลักทรัพย์จะถูกย้ายไปยังหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน (NPG)
ปัจจุบันประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และในวันที่ 1 ส.ค. 2562 KTECH จะถูกย้ายกลับไปยังกลุ่ม NPG
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย 
(คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง
เนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้ว
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)
- ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน 
ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น
ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้ทำการรวบรวมเบื้องต้นซึ่งข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุดแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำป
ี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราวได้ตาม link ใน PDF
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย 

เรื่อง : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
- บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)
ปลดเครื่องหมาย : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : 01 ส.ค. 2562
เหตุผล :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ตลาดรอง : SET
หมายเหตุ :
- หมวดธุรกิจเดิมของ WR คือหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
ก่อนที่หลักทรัพย์จะถูกย้ายไปยังหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน (NPG)
ปัจจุบันประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และในวันที่ 1 ส.ค. 2562 WR
จะถูกย้ายกลับไปยังกลุ่ม NPG
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย 
(คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง
เนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้ว
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)
- ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน 
ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น
ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้ทำการรวบรวมเบื้องต้นซึ่งข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราวได้ตาม link ใน PDF
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย 

เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
- บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (A5)
- บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS)
- บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)
- บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
- บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
- บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEL)
- บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
- บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
- บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
- บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
- บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
- บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
- บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (PRO)
- บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)
- บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
- บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)
ขึ้นเครื่องหมาย : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562
วันที่ปลดเครื่องหมาย NC : 01 ส.ค. 2562
เหตุผล :
เพื่อเปิดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
หมายเหตุ :
A5, BLISS, BUI, CHUO ,EARTH, GSTEL, IFEC, KC, POLAR, PRO และ STHAI 
เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคง NC
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป