Quick Login

Announcement


SET/TFEX News


ตลท.เพิกถอน IEC LVT และ YNP โดยเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค. 62 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance


เรื่อง : การเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท
- บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
- บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
- บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)
วันที่เพิกถอน : 10 ก.ค. 2562
เหตุผล :
-
แก้ไขเหตุเพิกถอนไม่ได้หรือไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย

เรื่อง : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์
- บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
- บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
- บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)
ปลดเครื่องหมาย : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 09 ก.ค. 2562
เหตุผล :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนถูกเพิกถอน
หมายเหตุ :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย
(คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง
เนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้ว - ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)
หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) -
ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น
ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย - เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการรวบรวมเบื้องต้นซึ่งข้อมูลงบการเงินพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชีงวดล่าสุด
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุดที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราวได้ตาม link ใน PDF
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย

เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์
- บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
- บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
- บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)
ขึ้นเครื่องหมาย : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : วันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 09 ก.ค. 2562
เหตุผล :
คงเครื่องหมาย NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
______________________________________________________________________