Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SMT-W1 ครั้งสุดท้าย

                                       

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SMT-W1 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 


สั่งจ่าย “บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)”
- เช็คลงวันที่ 13 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)/ สาขาบางปะอิน/ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/เลขที่บัญชี 574-3-00888-8

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึง 27 มิถุนายน 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
      

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายปฏิบัติการ