Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TNPC-W1

                                  

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TNPC-W1 มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 


สั่งจ่าย “บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ ”
- เช็คลงวันที่ 16 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ ” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / สำนักงานใหญ่สีลม /ประเภทออมทรัพย์/ เลขที่บัญชี 101-920003-7

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 6 มิถุนายน 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เท่านั้น)       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
      
ฝ่ายปฏิบัติการ