Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ UWC-W2 ครั้งสุดท้าย

                     

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ UWC-W2 มีรายละเอียด ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย “ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) “
- เช็คลงวันที่ 14 มีนาคม – 25 มีนาคม 2562 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) “ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ / ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 195-4-88115-5

-โอนเงินระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 28 มีนาคม 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง) (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เท่านั้น)
ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค,แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ หรือ ใบโอนเงิน (payin) ฉบับจริง


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ