Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน MACO

                    

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

 แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน MACO


วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ ”

- เช็คลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง 13 มีนาคม 2562 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ ”

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ / กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 0001-114-005038-9

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง

ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ