Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ EVER-W3 ครั้งสุดท้าย

                  

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ  EVER-W3 ครั้งสุดท้าย   ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1.ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย “ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) “
- เช็คลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) “

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลบางนา / ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 193-6-02432-2

-โอนเงินระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค,แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์  หรือ ใบโอนเงิน (payin) ฉบับจริง
      
กรณีคืนเงินลูกค้าที่จองเกินสิทธิฯ จะคืนภายใน 7 วัน หลังปิดจอง (แนบหน้า Book Bank ได้ทุกธนาคาร แต่ห้ามเป็นบัญชีร่วม)

ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ