Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน GCAP

                 

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน GCAP มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ”

- เช็คลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 (เช็คต้องนำฝากเข้า Bill Payment ก่อนส่งฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการฝาก 12 บาท)
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 2.ชำระโดยโอนเงิน Bill payment

ชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Service Code : UOBKHSUB Comp Code : 89899

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน(Bill payment) ฉบับจริง
      
กรณีคืนเงินลูกค้าที่จองเกินสิทธิฯ จะคืนภายใน 7 วัน หลังปิดจอง (แนบหน้า Book Bank ได้ทุกธนาคาร แต่ห้ามเป็นบัญชีร่วม)

ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ