Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ CIG-W7 ครั้งสุดท้าย

               

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ  CIG-W7  มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย “ บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “
- เช็คลงวันที่ 30 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน 

ชื่อบัญชี “ บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนแจ้งวัฒนะ / ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 324-2-88518-3

-โอนเงินระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง) (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค,แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์  หรือ ใบโอนเงิน (payin) ฉบับจริง
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ