Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (DIGI),(DIGI-W2)

 

 

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  DIGI,DIGI-W2  ดังนี้ :

 


      

 

Tender Offer                 :  บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (DIGI),(DIGI-W2)

                                        โดย นายจิรวุฒิ คุวานันท์ เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์    บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เลขที่บัญชี  003-0000000133 )

 

จำนวนรับซื้อ DIGI                 หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 925,763,900 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 58.58)

จำนวนรับซื้อ DIGI-W2         ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 แล้วทั้งหมด จำนวน 887,684,311 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 50.55)

 

ราคาเสนอซื้อ DIGI                 :  ราคา 0.21 บาท   ราคาสุทธิ 0.20943825 บาท/หุ้น

ราคาเสนอซื้อ DIGI-W2         :  ราคา 0.01 บาท   ราคาสุทธิ 0.00997325 บาท/หุ้น

 

ระยะเวลารับซื้อ                       ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น.  ของวันที่  28 มกราคม  2562  ถึง 4 มีนาคม  2562

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก      ตั้งแต่เวลา  9.00 16.00 น. ของวันที่  28 มกราคม  2562  ถึง 25 กุมภาพันธ์  2562

 

การชำระราคา   : ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  6 มีนาคม 2562   โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารBAY,SCB,BBL,KTB,KBANK,TMB,UOB,TBANK,LH,CIMBT หรือ รับเป็นเช็ค SCB (กรณีรับเป็นเช็ค ให้ระบุเพิ่มเติมในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ โดยผู้แสดงเจตนาขายลงนามกำกับข้อความ)

 (ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น DIGI-R,DIGI-W2-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายใน
วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562***

 

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ : ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของ DIGI ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

 

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  27/02/2562

NVDR วันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อหุ้นได้คือ วันที่ 25/02/2562