Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ CWT-W4 ครั้งสุดท้าย

            

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ CWT-W4 มีรายละเอียด ดังนี้                                                                                          

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ”
- เช็คลงวันที่ 9 มกราคม – 21 มกราคม 2562 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน

ชื่อบัญชี “บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากน้ำ / ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 219-0-43613-3 -โอนเงินระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 23 มกราคม 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง) (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน ห

มายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค,แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์  หรือ ใบโอนเงิน (payin) ฉบับจริง
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ