Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CAZ ที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น TAKUNI (XB)

            

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CAZ ที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น TAKUNI มีรายละเอียด ดังนี้                                                                                                          

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


การโอนเงิน

โอนเงินผ่าน Bill payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

-โอนเงินระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2562 ถึง 10 มกราาคม 2562 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 เท่านั้น)


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรอง)
4. ใบโอนเงิน (Bill Payment) ฉบับจริง
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ