Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TSF

            

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TSF มีรายละเอียด ดังนี้                                                                                                

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “ บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ ”
- เช็คลงวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2562 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ **ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน

ชื่อบัญชี “ บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ ”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซันทาวเวอร์ส / ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 696-2-06333-9

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง 11 มกราคม 2562
(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 เท่านั้น)

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค. ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (ฉบับจริง)
ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ