Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน UMS

          

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน UMS ดังนี้                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อลูกค้า “

- เช็คลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึง 24 ธันวาคม 2561
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)

ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน(BILLPAYMENT)

ชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อลูกค้า “

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ / เลขที่บัญชี 049-3-14466-7

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึง 27 ธันวาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรอง)
4. เช็ค,แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ หรือ ใบโอนเงิน (Bill Payment) ฉบับจริง
5.  กรณีคืนเงินลูกค้าที่จองเกินสิทธิฯ จะส่งคืนเป็นเช็คตามที่อยู่ลูกค้า ภายใน 14 วัน หลังปิดจอง


ขอบคุณค่ะ ฝ่ายปฏิบัติการ