Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ BSM-W2 ครั้งสุดท้าย

         

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ BSM-W2 มีรายละเอียด ดังนี้                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ”
- เช็คลงวันที่ 13 ธันวาคม – 25 ธันวาคม 2561

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน(BILLPAYMENT)

ชื่อบัญชี “บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม / ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 789-2-26915-1

-โอนเงินระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม – 27 ธันวาคม 2561(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน 

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบโอนเงิน (payin) ฉบับจริง