Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CI

        

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CI มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ” 


- เช็คลงวันที่  11 ธันวาคม 2561 ถึง 14 ธันวาคม 2561

   (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน 

ชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ”

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 / ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 253-6-02855-2

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบโอนเงิน  ฉบับจริง