Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ NDR-W1 ครั้งสุดท้าย

       

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ NDR-W1 มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย   “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ” 

- เช็คลงวันที่ 6 ธันวาคม – 18 ธันวาคม 2561


 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน (BILLPAYMENT)

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางโพ / ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 160-080569-9

-โอนเงินระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม – 20 ธันวาคม 2561(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบโอนเงิน (payin) ฉบับจริง