Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ PLE-W3 ครั้งสุดท้าย

      

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TWZ มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 


สั่งจ่าย   “บัญชีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง” 

- เช็คลงวันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561


 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงิน(BILLPAYMENT

ชื่อบัญชี “บัญชีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางจาก / ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 179-4-64545-5

-โอนเงินระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561(ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง) (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบโอนเงิน  ฉบับจริง