Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TWZ

     

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TWZ มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 


สั่งจ่าย “ บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” 


- เช็คลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 3 ธันวาคม 2561

   (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น)


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

 2.ชำระโดยโอนเงิน

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประชานิเวศน์ 1 / กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 737-1-02174-9

ระบุ
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน
-โอนเงินระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 7 ธันวาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบโอนเงิน  ฉบับจริง