Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPS-W1 ครั้งสุดท้าย

    

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPS-W1 มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด


1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 


สั่งจ่าย  “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” 

- เช็คลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2561 – 4 ธันวาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ 
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

   

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

 2.ชำระโดยโอนเงิน

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 180-857697-7 

-โอนเงินระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 – 6 ธันวาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง) (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เท่านั้น) 

ระบุ 
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1.     ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)  
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝาก PAY IN ฉบับจริง