Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EPCO

  

เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EPCO มีรายละเอียด ดังนี้

                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. 1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด(มหาชน)” 


เช็คลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 พฤศจิกายน 2561


(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น)


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


 2.ชำระโดยโอนเงิน

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด(มหาชน)”ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน / ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-57745-9ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน-โอนเงินระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น)

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

1. ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)  

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. ใบโอนเงิน ฉบับจริง

5. กรณีคืนเงินลูกค้าที่จองเกินสิทธิฯ จะส่งคืนเป็นเช็คตามที่อยู่ลูกค้า ภายใน 14 วัน หลังปิดจอง