Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DNA-W1 ครั้งสุดท้าย

                                   
 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน DNA-W1 มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ สั่งจ่าย   “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน)”

- เช็คลงวันที่  29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561เท่านั้น)  


ระบุ
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น    

                                                            

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

 

 


       


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

 
2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค,ดร๊าฟท์ 
    
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ