Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SPORT

                                  
 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SPORT ดังนี้
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

 

สั่งจ่าย   “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)”


- เช็คลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

 

 


       


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.           สำเนาบัตรประชาชน
4.           เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ,ดร๊าฟท์ 
    
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ