Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AQ-W4 ครั้งสุดท้าย

                                
 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  AQ-W4 ครั้งสุดท้าย
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.ชำระด้วย เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

 

สั่งจ่าย “บมจ. เอคิว เอสเตท เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”

- เช็คลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 25 ตุลาคม 2561


  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)   


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น                                                                

หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYlN)


ชื่อบัญชี  “บมจ. เอคิว เอสเตท เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน

บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 110-3-10356-8


ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน


--โอนเงินระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 30 ตุลาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง


       


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝาก PAY IN ฉบับจริง
    
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ