Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TMILL-W1 ครั้งสุดท้าย

                                
 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  TMILL-W1 ครั้งสุดท้าย
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.ชำระด้วย เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย   “บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

- เช็คลงวันที่ 12-24 ตุลาคม 2561


 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น                                                                


2.ชำระโดยโอนเงิน (PAYlN)


ชื่อบัญชี  “บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาถนนปู่เจ้าสมิงพราย

ประเภทบัญชี เดินสะพัด

เลขที่บัญชี 343-301034-7


ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน


-โอนเงินระหว่างวันที่  12-26 ตุลาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  


       


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝาก PAY IN ฉบับจริง
    
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ