Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PHOL-W1 ครั้งสุดท้าย

                               
 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  PHOL-W1  ครั้งสุดท้าย
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1.ชำระด้วย เช็ค,  แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย   “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.ผลธัญญะ”

- เช็คลงวันที่  8 ตุลาคม 2561 ถึง 29 ตุลาคม 2561 

 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)  


ระบุ

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (BILLPAYMENT)


ชื่อบัญชี  “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.ผลธัญญะ”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

เลขที่บัญชี 015-8-39449-9 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน


ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 )

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

  


       


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝาก PAY IN ฉบับจริง
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ