Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน IEC

                              
 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน IEC มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค,   
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ พร้อมนำฝากผ่านระบบ BILLPAYMENT


สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” 


- เช็คลงวันที่  8 ตุลาคม 2561 ถึง 9 ตุลาคม 2561

 และท่านต้องนำเช็คฝากผ่านระบบ BILLPAYMENT ก่อน

   (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน (BILLPAYMENT)


ชื่อบัญชี   “บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” 


ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) 

เลขทีบัญชี 049-3-14530-4 


ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน


-โอนเงินระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึง 12 ตุลาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)


(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่  11 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  


       


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบโอนเงิน (BILLPAYMENT) ฉบับจริง
5. สำเนา STATEMENT กระแสรายวันหรือ สำเนาหน้า Book Bank (กรณีจองซื้อเกินสิทธิ) เฉพาะ 9 ธนาคารดังนี้
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6 ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)
7 ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)
8 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ