Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CIMBT

                              
 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน CIMBT มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย   “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)”


- เช็คลงวันที่  8 ตุลาคม 2561 ถึง 10 ตุลาคม 2561


   (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง 


*****หากลูกค้าต้องการชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสด ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ที่

           เคาน์เตอร์ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา เท่านั้น       


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
 
1.           ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2.           ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3.           สำเนาบัตรประชาชน  
4.           เช็ค,แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ เท่านั้น
5.           สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร เฉพาะธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น (กรณีจองเกินสิทธิ)
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ