Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SMM-W4 ครั้งสุดท้าย

                             
 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  SMM-W4 มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย   จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

 

- เช็คลงวันที่ 4-16 ตุลาคม 2561

 

 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561เท่านั้น) 

 

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน ( PAYIN )


ชื่อบัญชี  จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2

บัญชีเลขที่ 060-6-02324-0 ประเภทกระแสรายวัน

 

ระบุ  - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

 

-โอนเงินระหว่างวันที่   4-18 ตุลาคม 2561 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

 

(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)

 

**หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  


       


เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค, แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝาก PAY IN ฉบับจริง
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ