Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ SPALI-W4 ครั้งสุดท้าย

                             
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EIC-W4 มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค,   แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

 

- เช็คลงวันที่  27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)

 

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

 

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน ( PAYIN )


ชื่อบัญชี  บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) สาขา ศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ (พระราม 3)

ประเภทกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี 238-3-00207-4

 

ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่  27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่  17 ตุลาคม 2561 เท่านั้น)

 

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ