Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (GLAND)


เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  GLAND   ดังนี้ :

 

Tender Offer :   บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)  (GLAND)

 โดย บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด  เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ


                                          

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์    :  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (เลขที่บัญชี    224-0000000360 )

จำนวนรับซื้อ                   :  หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 3,221,697,255 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 49.57)

าคาเสนอซื้อ                  :  ราคา 3.10 บาท   ราคาสุทธิ 3.0917075 บาท/หุ้น                                              

ระยะเวลารับซื้อ               :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  25 กันยายน  2561  ถึง 31 ตุลาคม  2561

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก  :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น. ของวันที่  25 กันยายน  2561 ถึง  24 ตุลาคม  2561

 

การชำระราคา   :    ได้รับเงินในวันที่  2 พฤศจิกายน 2561   โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BBL,SCB,KBANK หรือรับเป็นเช็ค BBL

   (ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น GLAND-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่  29 ตุลาคม 2561***

 

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ :  CPN อยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                                                                                        ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  26/10/2561

NVDR วันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อหุ้นได้คือ วันที่ 24/10/2561