Quick Login

Announcement


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB)


เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น  PB  ดังนี้ :

 

Tender Offer :   บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (PB)

 โดย บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ           


                                          

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์    :   บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  เลขที่บัญชี 224-0000000-360

จำนวนรับซื้อ                   :   หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 148,487,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.00

ราคาเสนอซื้อ                  :   ราคา 61.16  บาท   ราคาสุทธิ 60.996397 บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ               :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  3 กันยายน 2561 ถึง 6 พฤศจิกายน 2561

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก  :  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  3 กันยายน 2561 ถึง 5 ตุลาคม 2561

การชำระราคา :  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  BBL,KBANK,SCB หรือรับเป็นเช็ค  ธนาคาร BBL

สถานภาพภายหลังทำ Tender : ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

 

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น PB-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่  02/11/2018***

วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  01/11/2018

กรณีเป็นหุ้น NVDR วันสุดท้ายฯ : 30/10/2018