Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ NPPG-W3(ชื่อย่อเดิม NPP-W3) ครั้งสุดท้าย

                           
 
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ NPPG-W3 (ชื่อย่อเดิม NPP-W3) มีรายละเอียด ดังนี้
                                                                                                              

วิธีการชำระเงิน

                                                 รายละเอียด1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์


สั่งจ่าย  “บริษัท เอ็นพีพีจี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”


- เช็คลงวันที่  23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 04 กันยายน 2561

  (ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 03 กันยายน 2561เท่านั้น)


ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น) 

       - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 


**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงิน ( PAYIN )


ชื่อบัญชี  “บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางแค 

บัญชีออมทรัพย์  

เลขที่บัญชี 053-2-28087-7

ระบุ 

- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 06 กันยายน 2561

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 05 กันยายน 2561เท่านั้น)


หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

       

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

2. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือใบโอนเงิน (PAY IN)
  

  ขอแสดงความนับถือ

     ฝ่ายปฏิบัติการ